Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Mesto je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci podľa platného VZN 6/2013 a 1/2015. Občan vypíše žiadosť , kde uvedie potrebné údaje.

Legislatíva

zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, od 01.01.2016 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

do 10 prac. dní v zmysle VZN 1/2015

Prílohy

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina
Povinné prílohy
- Aktuálny výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina
Povinné prílohy
- Zoznam prevádzok resp. FO
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina
Povinné prílohy
- Aktuálny výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina
Bez príloh

Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu