Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Mesto prideľuje byty osobitného určenia alebo byty v dome osobitného určenia v prípade, ak takéto zariadenia vlastní. Bytom osobitného určenia je byt určený na bývanie pre vymedzený okruh osôb (bezbariérové byty pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, naturálne byty pre osoby vykonávajúce verejnú funkciu, diplomatické byty pre osoby požívajúce diplomatické výsady a imunity, byty pre pestúnov a deti zverené do pestúnskej starostlivosti). Bytom v dome osobitného určenia je byt nachádzajúci sa v dome s bytmi určenými výlučne na výkon opatrovateľskej služby alebo byt v dome určenom výlučne na bývanie duchovných cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Legislatíva

Zákon č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
VZN mesta Žilina č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Zákonná lehota

Do 30 dní

Prílohy

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – osobitného určenia
Povinné prílohy
- Potvrdenie o návšteve školy
- Potvrdenie o príjme
- Potvrdenie od lekára „Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí“
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu – osobitného určenia
Povinné prílohy
- Potvrdenie o návšteve školy
- Potvrdenie o príjme
- Potvrdenie od lekára „Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí“
Nepovinné prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu