Predaj bytových priestorov obce

Mesto ako vlastník a správca majetku môže predávať bytové priestory patriace obci v zmysle príslušného všeMestoného záväzného nariadenia a zákona. Predať nie je možné byty, ktoré boli vybudované prostredníctvom Šttátneho fondu rozvoja bývania a ku dňu podania žiadosti nebol úver zo ŠFRB splatený v celej sume. Pri predaji bytu sa postupuje v zmylse zákona a znaleckého posudku. Bytový fond mesta je spravovaný prostredníctvom spoločnosti Žilibyt, s.r.o., ktorá je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou mesta všade tam, kde má mesto viac ako 51%tný podiel na majetku bytového domu, resp. tam, kde o tom rozhodla väčšina vlastníkov bytov.

Legislatíva

Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vyhláška MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších zmien a doplnkov

Poplatky

V zmylse platnej zmluvy

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu