Predaj hnuteľného majetku obce

Mesto ako vlastník a správca majetku môže predávať hnuteľný majetok Mesta v zmysle príslušného všeMestoného záväzného nariadenia. O odpredaji rozhoduje uznesením Mestské zatupiteľstvo v Žiline. Odpredať je možné len taký hnuteľný majetok, ktorý, v zmysle platného VZN, bolo označené za prebytočný majetok a bol schválený jeho odpredaj. Takýto majetok je možné odpredať za cenu rovnajúcu sa znaleckému posudku, resp. vyššiu.

Legislatíva

Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
VZN mesta Žilina č. 12/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu