Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Odpredaj nehnuteľného majetku mesta podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, pričom v zásade je nutné použiť obchodnú verejnú súťaž, dražbu alebo ponukové konanie (tzv. priamy predaj) za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Legislatíva

Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení č. 2/2011, 16/2012 a 12/2013

Poplatky

úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje, správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra

Prílohy

Žiadosť o odkúpenie pozemkových nehnuteľnosti – FO aj PO
Povinné prílohy
- Snímka z katastrálnej mapy so žiadanou časťou pozemku (prípadne geometrický plán)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu