Prenájom bytových priestorov obce

Mesto v rámci správy majetku môže prenajímať bytové priestory v zmysle príslušného všeMestoného záväzného nariadenia. Prenájom nebytového fondu za mesto vykonáva dcérska spoločnosť Žilbyt, s.r.o. na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva.

Legislatíva

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
VZN mesta Žilina č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Poplatky

V zmylse platnej zmluvy

Prílohy

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Povinné prílohy
- Potvrdenie o návšteve školy
- Potvrdenie o príjme
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu v meste Žilina
Bez príloh

Žiadosť o obnovenie nájomného bytu
Povinné prílohy
- Potvrdenie o návšteve školy
- Potvrdenie o príjme
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu