Prenájom bytových priestorov obce

Mesto Žilina ako vlastník mestských nájomných bytov prenajíma bytové priestory v zmysle platnej legislatívy. Správu mestských nájomných bytov zabezpečuje správcovská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.

Poplatky :
v zmysle platného VZN

Legislatíva :
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zákon č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 24.11.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu