Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Mesto informuje verejnosť o zariadeniach školského stravovania v materských a základných školách. Uvádza popis a aktuality týkajúce sa tejto oblasti. Cez stránky jednotlivých základných a materských škôl verejnosť získa všetky informácie týkajúce sa školského stravovania. Zverejňuje zoznam voľných pracovných miest na pozície v oblasti školského stravovania.

Legislatíva
VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-597
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  355/2007 Z.z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji ... - SLOV-LEX
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 527/2007 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX
Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 533/2007 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX
Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 330/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva školstva Slov... - SLOV-LEX
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších zákonov 544/2010 Z.z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Mini... - SLOV-LEX
Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z.  o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
103/2020 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republi... - SLOV-LEX
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf
 
Prílohy
Bez príloh

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu