Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Mesto môže poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi:
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
- finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
VZN č. 16/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov

Prílohy

Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Povinné prílohy
- Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu