Poskytovanie odľahčovacej služby

Odľahčovacia služba sa poskytuje :
  • fyzickej osobe, ktorá opatruje inú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, na základe právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Cieľ odľahčovacej služby :
- umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok, s účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, je povinná podať žiadosť o jej poskytnutie najmenej 30 pracovných dní pred dňom poskytovania príslušnej odľahčovacej služby.

Poplatky :
  • v zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
Legislatíva :
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu