Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.
V prípade tejto služby sa jedná o poskytovanie nepretržitej, vzdialenej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s osobou majúcou nepriaznivý zdravotný stav. Audiovizuálne alebo signalizačné zariadenie je napojené na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Legislatíva

Zákon č. 444/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
VZN mesta Žilina č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Zákonná lehota

30 dní, možnosť predĺžiť na 60 dní

Prílohy

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Povinné prílohy
- Potvrdenie o nepriaznivom stave
- Príjem žiadateľa
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu