Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje :
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie.
V dennom stacionári sa zabezpečuje:
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť.

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
VZN č. 16/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov

Poplatky

V zmylse platného sadzobníka.

Prílohy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Povinné prílohy
- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na sociálnu službu
Povinné prílohy
- Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
- Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- Komplexný posudok vydaný ÚPSVaR
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Povinné prílohy
- Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
- Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- Príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu