Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

Poskytovanie sociálnych služieb mestom Žilina
- Sociálna služba krízovej intervencie:
a) komunitné centrum.
- Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
b) zariadenie pre seniorov.
- Podporné služby:
a) odľahčovacia služba,
b) poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
c) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre.

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
VZN č. 16/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov

Poplatky

V zmylse platného sadzobníka.

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu