Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch

Mesto má právomoc predbežne zásah do pokojného stavu zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Mesto tak urobí vydaním rozhodnutia v správnom konaní, pričom neskúma právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie, či nastal zrejmý zásah do pokojného stavu, napríklad ohliadkou na mieste. A to na základe podania návrhu na riešenie súsedských sporov.

Legislatíva
Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník - §5, len tento paragraf
Zákon č. 138/2004 Z.z. úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 215/2002 Z.z. a zákonom č. 527/2003 Z.z.

Zákonná lehota
Do 5 dní od doručenia, právoplatnosť 30 dní, možnosť predĺženia na 60 dní

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu