Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby

Podanie žiadosti na vydanie súhlasu so zradením studne. Na základe žiadosti je vydané rozhodnutie so súhlasom zriadenia studne pre maloodberateľa alebo je žiadosť zamietnutá.

Legislatíva
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku- Stavebný zákon

Poplatky
Poplatok 30,- Eur, resp. 20,- Eur

Zákonná lehota
Do 30 dní

Prílohy
Žiadosť o povolenie vodnej stavby
Povinné prílohy
- List vlastníctva - fotokópia, alebo čestné vyhlásenie že nenastala zmena vo vlastníctve
- Kópia katastrálnej mapy
- Projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou
- Právoplatné územné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko §140b zákona č. 50/1976 Zb. miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia)
- Vyjadrenie o podzemných vedeniach (ST, SSE, SEVAK, SPP, UPC), alebo čestné prehlásenie
- Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
- Odborný hydrogeologický posudok
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby
Povinné prílohy
- Rozbor vody akreditovaným laboratóriom
- LV-fotokópia, alebo čestné vyhlásenie že nenastala zmena vo vlastníctve
- Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z., platí sa v pokladni Mestského úradu v Žiline - 20 €
Nepovinné prílohy
- Opis a zdôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
- Prehľad predpísaných skúšok (tlakové skúšky, revízie a pod.)

Vyjadrenie ku konaniu (účastníkov konania) – FO aj PO
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu