Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Podnikateľ oznamuje obci zrušenie prevádzkovej jednotky. Jedná sa o formálne oznámenie, ktoré však má dopad aj na oznamovaciu povinnosť právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - podnikateľa na splnenie si oznamovacej povinnosti z titulu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Mesto aj prostrdníctvom tohto Oznámenia vykonáva kontorlu evidencie poplatníkov, teda takéto Oznámenie zjednodušuje činnosť správcu dane (poplatok za komunálny odpad je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. daňovou pohšadávkou).

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Zákonná lehota

Do 15 dní od ukončenia činnosti prevádzky

Prílohy

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v meste Žilina VZN č. 16/2019 

Povinné prílohy
- Fotokópia pôvodného stanoviska (rozhodnutia) oznámenia k prevádzkovému času vydaného mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 3.6.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu