Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Podnikateľ oznamuje obci zrušenie prevádzkovej jednotky. Jedná sa o formálne oznámenie, ktoré však má dopad aj na oznamovaciu povinnosť právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - podnikateľa na splnenie si oznamovacej povinnosti z titulu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Mesto aj prostredníctvom tohto Oznámenia vykonáva kontrolu evidencie poplatníkov, teda takéto Oznámenie zjednodušuje činnosť správcu dane (poplatok za komunálny odpad je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

Legislatíva
VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
VZN  č. 16/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Lehota
7 dní pred ukončením činnosti prevádzkarne    

Povinné prílohy
bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu