Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Mesto zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu verejných priestranstiev. Majetok Mesta, ktorý slúži na verejné účely (verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie Mesto neobmedzilo.

Legislatíva

VZN č. 19/2011
VZN č. 5/2011

Poplatky

V zmysle platného VZN

Zákonná lehota

Najneskôr v príslušný deň

Prílohy

Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva (FO)
Povinné prílohy
- Fotodokumentácia umiestneného objektu
Pozn.: Zakreslenie do mapy presný záber
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva (PO)
Povinné prílohy
- Fotodokumentácia umiestneného objektu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 19.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu