Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Mesto na základe Zákona č. 178/1998 Z.z. vydáva žiadateľom povolenia na trhový predaj na území mesta na miestach na to vyčlenených vo VšeMestone záväznom nariadení č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb.
Trhovým predajom sa v zmysle zákona rozumie predaj na trhovom mieste. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Mesto Žilina má vo VŠEMestoNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení neskorších predpisov určené trhové miesta na území mesta. Trhové miesta sú rozdelené na trhoviská, príležitostné trhy a verejné priestranstvá určené na trhový predaj.
Postup pri vybavovaní povolenia na trhový predaj: Žiadateľ si vyplní tlačivo, kde zadá svoje identifikačné údaje, miesto na ktorom chce predávať, dni predaja, sortiment predávaného tovaru, kontakt. K žiadosti pripojí kópiu strany z pokladničnej knihy, kde je uvedené DKP číslo pridelené elektronickej registračnej pokladni príslušným Daňovým úradom. Mesto mu na základe žiadosti vydá povolenie, v ktorom sú pre prípad kontroly uvedené všetky náležitosti uvedené v žiadosti. V prípade ak sa predaj uskutočňuje na verejnom priestranstve, dostane žiadateľ okrem povolenia aj Rozhodnutie o dani za užívanie verejného priestranstva podľa 34a ods. 2 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne služby a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poplatok sa neplatí, ak trhový predaj prebieha na súkromnom pozemku. V takomto prípade musí žiadateľ doložiť k žiadosti súhlas vlastníka pozemku.

Legislatíva

Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne služby a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Prílohy

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
Povinné prílohy
- Kópia živnostenského oprávnenia
- Kópia výpisu z obchodného registra
- Kópia pokladničnej knihy so záznamami Daňového úradu s prideleným DKP pokladne
Nepovinné prílohy
- Súhlas vlastníka pozemku, alebo kópia nájomnej zmluvy
- Súhlas RÚVZ s ambulantným predajom

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu