Povoľovanie výrubu drevín

Občan a podnikateľ je pred výrubom dreviny je povinný podať žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín. Presné podmienky pri ktorých je potrebné toto povolenie je spravidla uvedené v príslušnom Mestone záväznom nariadení Mesta.

Legislatíva
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
VZN 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina

Poplatky
10,- Eur pre FO a 100,- Eur pre PO a FO - podnikateľa

Zákonná lehota
30 dní s možnosťou predĺženia o 60 dní

Prílohy
Žiadosť o výrub drevín (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Doklad o uhradení správneho poplatku
- Súhlas vlastníka (správcu) pozemkov s výrubom
Nepovinné prílohy
- Kópia z katastrálnej mapy
- LV vzťahujúci sa na parcelu s drevinami

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu