Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Registratúrne stredisko Mestského úradu v Žiline môže umožniť prístup k registratúrnym záznamom uloženým v registratúrnom stredisku vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií a potvrdení na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ak sa ich týkajú a/alebo ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.

Legislatíva
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niekto­rých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Registratúrny poriadok Mestského úradu v Žiline

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu