Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Mesto rozhoduje o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území.

Legislatíva

Zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Poplatky

Zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - za každý výherný prístroj 1500 EUR, zmena v udelenej licencií na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov - 200 EUR.

Prílohy

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
Povinné prílohy
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie; ak ide o spoločnosti len založené, zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,
b) stanovy,
c) návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
d) návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1. predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2. predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3. predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4. predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
e) písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
f) doklady preukazujúce bezúhonnosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom,
g) herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom,
h) vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre,
i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,11)
j) výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo iné potvrdenie, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky, a potvrdenie o vinkulácii finančnej zábezpeky podľa § 36 ods. 2 a čestné vyhlásenie o tom, že na uloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
k) doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
l) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní a nedoplatky odvodov do štátneho rozpočtu podľa tohto zákona,
m) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d); toto vyhlásenie neprikladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných hier prostredníctvom internetu.

Nepovinné prílohy
a) splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
c) odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpisy týchto osôb na čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené,
d) materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
e) počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní hazardnej hry.
Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené ministerstvu alebo obci už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.

Žiadosť o zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
Povinné prílohy
V žiadosti o zmenu licencie sa uvádzajú len tie skutočnosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa zmena licencie týka
- predložiť len tie doklady, ktoré sú povinnou prílohou pri „Žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov“, ktorých sa zmena licencie týka
- doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu