Administratívny a ekonomický chod podniku

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.9 Informovanie o dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.32 Spracovanie elektronických účtovných dokladov Účtovníctvo
eGov.24 Informovanie o verejnom obstarávaní Verejné obstarávanie
eGov.86 Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore Rozširovanie podnikania
eGov.16 Informovanie o územnom pláne Rozširovanie podnikania
eGov.49 Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje Miestne dane a poplatky
eGov.50 Informovanie o dani za predajné automaty Miestne dane a poplatky
eGov.30 Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny Rozširovanie podnikania
eGov.66 Poskytovanie nenávratných dotácií Rozširovanie podnikania
eGov.51 Informovanie o dani za psa Miestne dane a poplatky
eGov.52 Informovanie o dani za ubytovanie Miestne dane a poplatky
eGov.11 Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci Rozširovanie podnikania
eGov.53 Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.149 Povoľovanie ambulantného predaja Rozširovanie podnikania
eGov.54 Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestne dane a poplatky
eGov.31 Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín Rozširovanie podnikania
eGov.150 Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Rozširovanie podnikania
eGov.77 Informovanie o odpadovom hospodárstve Miestne dane a poplatky
eGov.151 Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce Rozširovanie podnikania
eGov.1 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Miestne dane a poplatky
eGov.2 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.91 Predaj nebytových priestorov obce Rozširovanie podnikania
eGov.92 Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce Rozširovanie podnikania
eGov.10 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Miestne dane a poplatky
eGov.4 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.94 Prenájom hnuteľného majetku obce Rozširovanie podnikania
eGov.96 Prenájom nebytových priestorov obce Rozširovanie podnikania
eGov.58 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestne dane a poplatky
eGov.97 Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce Rozširovanie podnikania
eGov.5 Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Miestne dane a poplatky
eGov.6 Platenie miestnych daní Miestne dane a poplatky
eGov.69 Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov Rozširovanie podnikania
eGov.17 Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Rozširovanie podnikania
eGov.7 Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov Miestne dane a poplatky
eGov.8 Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.56 Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje Miestne dane a poplatky
eGov.57 Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty Miestne dane a poplatky
eGov.3 Podávanie daňového priznania k dani za psa Miestne dane a poplatky
eGov.60 Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku Miestne dane a poplatky
eGov.61 Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt Miestne dane a poplatky
eGov.62 Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok Miestne dane a poplatky
eGov.15 Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.85 Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny Miestne dane a poplatky
eGov.63 Vrátenie pomernej časti dane Miestne dane a poplatky
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu