Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Legislatíva

§ 80 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

30 dní

Prílohy

Oznamovacia povinnosť k poplatku – komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)
Bez príloh

Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)
Povinné prílohy:
- Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva)
- Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí
- Potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
- Potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
- Doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
- Potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období
- Potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí
- Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov, domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení
- Potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
Nepovinné prílohy:
- Bez prílohy

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO aj PO)
Povinné prílohy:
- Fotokópia dokladu o úhrade poplatku
Nepovinné prílohy:
- Bez prílohy

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu