Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 
Zákonná lehota
30 dní
 
Prílohy
Oznamovacia povinnosť k poplatku - komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)
Bez príloh

Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO)
Povinné prílohy:

 • Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva)

 • Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí

 • Potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí

 • Potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí

 • Doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí

 • Potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období

 • Potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí

 • Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v diagnostickom zariadení, v nemocnici,

 • Potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody

 • Potvrdenie, že dieťa v predškolskom veku žijúce v zahraničí je v zdravotnej starostlivosti detského lekára pôsobiaceho v zahraničí,

 • Úmrtný list zo zahraničia alebo úmrtný list vydaný na území SR, ak poplatník zomrie mimo mesta Žilina,

 • Doklad miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR.

Nepovinné prílohy:
- Bez prílohy

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (FO aj PO)
Povinné prílohy:
- Fotokópia dokladu o úhrade poplatku
Nepovinné prílohy:
- Bez prílohy

VZN č. 22/2019 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191212151131.pdf

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu