Podávanie daňového priznania k dani za psa

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na tlačive "Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 17/2014

Zákonná lehota

Priznanie daňovník podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Prílohy

Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje – V. Oddiel priznanie k dani za psa (FO aj PO)
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.3.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu