Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN mesta Žilina č. 19/2011 ktorým sa mení VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Zákonná lehota
Do 30 dní

Prílohy
Oznámenie o zmene alebo zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Bez prílohy
Nepovinné prílohy
- Situačný nákres

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Situačný nákres
Nepovinné prílohy
- Bez prílohy

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu