Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Táto služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí na základe rozhodnutia, resp. platobného výmeru, a to:

  • v hotovosti do pokladnice mesta v klientskom centre,

  • vkladom v hotovosti na účet mesta,

  • bezhotovostným prevodom na účet mesta,

  • bezhotovostným spôsobom cez platobný modul Ústredného portálu verejnej správy.

 
Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 22/2019
 
Zákonná lehota
Lehota uvedená v rozhodnutí, resp. platobnom výmere.
 
Prílohy
Bez príloh
Agendu rieši: Odbor ekonomický

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu