Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mesto informuje verejnosť o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Predmet dane
1. Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
2. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
3. Historickou časťou mesta sa pre potreby tohto nariadenia rozumejú všetky miestne komunikácie v centre mesta, na ktorých je premávka usmernená informatívnymi prevádzkovými dopravnými značkami č. IP25a a č. IP25b („Pešia zóna“ a „Koniec pešej zóny“) a tvoria ju ulice Na priekope, Horný val, Dolný val, Sládkovičova, Hodţova, Mydlárska, Jezuitská, Sirotárska, Jozefa Vuruma, J. M. Geromettu, Štúrova, Makovického, Bottova, Pernikárska, Na bráne, Čepiel, Radničná, Burianova medzierka, Národná, časť ulice Pivovarská, časť ulice Republiky, časť ulice M. R. Štefánika, časť ulice Romualda Zaymusa, časť ulice Jána Milca, Námestie Andreja Hlinku, Mariánske námestie, Katedrálne námestie. Vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta je povolený len s platným potvrdením o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, a to len v čase uvedenom na tomto potvrdení. Motorové vozidlo môţe v historickej časti mesta zotrvať iba v čase uvedenom na potvrdení. Státie vozidiel v historickej časti mesta mimo miest označených dopravnou značkou a mimo súkromných pozemkov je zakázané. Zastavenie je povolené len na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloţenie alebo na zloţenie nákladu. Daňovníci s trvalým pobytom v historickej časti mesta budú parkovať na mestom určených parkovacích miestach, vyznačených dopravným značením, pokiaľ nemajú vlastné parkoviská. Poplatky parkovacou spoločnosťou sa v historickej časti mesta vyberajú iba na ulici Jána Milca.

Daňovník a platiteľ dane
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiiteľom motorového vozidla.
2. Platiteľom dane je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdrţuje sa v historickej časti mesta.

Základ dane
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

Sadzba dane
1. Sadzba dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta je:
a) pre vozidlá zabezpečujúce pohreb a pre sprievodné vozidlá pri sobášnych obradoch, a to len v čase obradu (max. 5 vozidiel) .............................................. 2,00 €/voz/deň
b) pre zásobovacie, vozidlá taxisluslužby a ostatné vozidlá s výnimkou vozidiel podľa písm. a) a c) tohto odseku v časoch 05:00–08:00 a 18:00–20:00:
vozidlá do 3,5 t .................................................................................... 3,00 €/voz/deň
vozidlá do 12 t ..................................................................................... 6,00 €/voz/deň
vozidlá nad 12 t ................................................................................. 20,00 €/voz/deň
c) pre vozidlá zabezpečujúce spoločenské akcie, stavebné práce, sťahovanie a podobne v čase 05:00-20:00:
vozidlá do 3,5 t .................................................................................. 30,00 €/voz/deň
vozidlá do 12 t ................................................................................... 50,00 €/voz/deň
vozidlá nad 12 t ............................................................................... 100,00 €/voz/deň
2. Sadzba dane – paušálna suma za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta je:
a) pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta trvalý pobyt a:
 nemá k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (maximálne jedno potvrdenie na osobu bez čsového obmedzenia, pričm na potvrdení môže byť uvedené iba jedno evidenčé čslo vozidla vo vlastníctve, resp. v užívaní daňvníka) .................................................................... 100,00 €rok
 má k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (počt potvrdení maximálne v rozsahu kapacity parkovacích plôch bez čsového obmedzenia, pričm na každom potvrdení môž byťuvedené iba jedno evidenčé čslo vozidla vo vlastníctve, resp. užívaní daňvoníka) ........................ 20,00 €rok
b) pre daňvníka, ktorý má v historickej čsti mesta k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (počt potvrdení maximálne v rozsahu kapacity parkovacích plôch bez čsového obmedzenia):
 potvrdenie pre vozidlá vo vlastníctve, resp. uţvaní daňvníka (max. 5 EČ na 1 potvrdenie) .......................................................................................... .. 50,00 €/rok
 prenosné potvrdenie ............................................................................... 100,00 €/rok
 
c) pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta prevádzkareň alebo je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v historickej časti mesta a nemá k dispozícii parkovacie plochy mimo verejných komunikácií a priestranstiev (vydá sa maximálne jedno potvrdenie na jednu prevádzkareň resp. na jedného vlastníka nehnuteľnosti a to len pre vozidlá vo vlastníctve, resp. užívaní daňovníka, pričom na 1 potvrdení môže byť uvedených maximálne 5 evidenčných čísel):
 vjazd povolený v čsoch 05:00–08:00 a 18:00-20:00 .................... 500,00 €/rok
 vjazd povolený v čse 05:00–20:00 (vjazd v tomto čse sa povoľje iba vo zvlášť odôvodnenýh príadoch) .................................................. 1500,00 €rok
3. Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta s paušálnou sumou dane je možný len na zálade jednej zo skutočostípodľ ods. 2 pím. a), b) alebo c), pričom kumulácia týchto dôvodov za účlom získania viacnásobného nároku na vjazd alebo zotrvanie z titulu viacerých uvedených dôvodov nie je možná.

Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

Spôsob vyberania dane
1. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Potvrdenie o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bude daňovníkovi vydané aţ po uhradení tejto dane. V odôvodnených prípadoch môţe byť potvrdenie vydané aj pred uhradením dane.
Oslobodenie od dane
1. Od dane sú oslobodené vozidlá zabezpečujúce čistotu a údrţbu verejných priestranstiev, verejných zariadení, údrţbu inţinierskych sieti, zber odpadu a odstraňovanie havarijných stavov pri vykonávaní týchto úloh.
2. Od dane sú oslobodené vozidlá zabezpečujúce realizáciu prác pre mesto na základe objednávky alebo zmluvy.
3. Od dane sú oslobodené rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom pri všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby mesta a vozidlá zabezpečujúce verejné kultúrne alebo športové podujatia usporiadané Mestom Žilina, alebo v spolupráci s Mestom Žilina.
4. Primátor mesta môţž v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť výnimku z tohto nariadenia.
5. Od dane je oslobodený daňovník, osoba ťaţko zdravotne postihnutá odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
6. Od dane je oslobodené mesto Žilina pre vozidlá MsÚ Žilina.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch
Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 21/2013, ktorým sa mení VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
VZN mesta Žilina č. 15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Prílohy
VZN č. 21/2013: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20131107145803.pdf
VZN č. 25/2012: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20121221094343.pdf
Žiadosť – Vjazd do historickej časti mesta (prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest): http://www.zilina.sk/tlaciva/1502092029-0.pdf
Žiadosť – Vjazd do historickej časti mesta (trvalý pobyt, žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami): http://www.zilina.sk/tlaciva/1502092101-0.pdf
Žiadosť – Vjazd do historickej časti mesta (zásobovanie, stavebné práce, sťahovanie): http://www.zilina.sk/tlaciva/1502092082-0.pdf
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu