Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania na príslušnom tlačive a to: "Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".
 
Legislatíva
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 20/2019
 
Zákonná lehota
Priznanie sa podáva do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. Pri zmene alebo zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní podaním čiastkového priznania.
 
Prílohy
Bez príloh

Formuláre
 

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu