Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.
 
Legislatíva
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 70
 
Poplatky
9,50 € (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 143)
 
Zákonná lehota
V zmysle príslušného rozhodnutia
 
Prílohy
Žiadosť o úľavu na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani
Povinné prílohy
- Potvrdenie UPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi
- Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh
 
Formuláre

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu