Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu.

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) - § 70

Poplatky

9,50 € (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 143)

Zákonná lehota

V zmysle príslušného rozhodnutia

Prílohy

Žiadosť o úľavu na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani
Povinné prílohy
- Potvrdenie UPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi
- Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu