Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je Mesto, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) - § 57

Poplatky

9,50 € (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 143)

Zákonná lehota

V zmysle príslušného rozhodnutia

Prílohy

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a povolenie splátok (FO)
Povinné prílohy
- Doklad o zaplatení správneho poplatku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a povolenie splátok (PO)
Povinné prílohy
- Doklad o zaplatení správneho poplatku
- Analýza finančnej ekonomickej situácie
- Výkaz ziskov a strát
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu