Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Správca dane, ktorým je mesto, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie po splnení zákonných podmienok.
 
Legislatíva
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 157
 
Poplatky
16,50 € (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 144)
 
Zákonná lehota
V zmysle príslušného rozhodnutia
 
Prílohy
Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt (FO)
Povinné prílohy
- Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu
- Doklad o zaplatení správneho poplatku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt (PO)
Povinné prílohy
- Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia
- Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti
- Doklad o zaplatení správneho poplatku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu