Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom, zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami.

Legislatíva
Zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon MV SR č. 125/2015 Z.z. o registri adries
Vyhláška MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Zákonná lehota
20 pracovných dní

Prílohy
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) – FO
Povinné prílohy
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
- Kolaudačné rozhodnutie
- V prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, doložiť doklad o vlastníctve k budove (kúpna zmluva, dedičské konanie, darovacia zmluva atď.)
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)
- Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Žiadosť o vydanie potvrdenia súpisného čísla, orientačného čísla a veku stavby - FO
Povinné prílohy
- Kolaudačné rozhodnutie, prípadne Stavebné povolenie
Nepovinné prílohy
- Kúpno-predajná zmluva, Osvedčenie o dedičstve, Darovacia zmluva - predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
* V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pre rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ) - na pozemku ( ) - v katastrálnom území ( ) a stavebníkom stavby bol ( )

Žiadosť o určenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) – FO
Povinné prílohy
- nájomná zmluva, pokiaľ pozemok, na ktorom sa stavba nachádza nie je vo vlastníctve vlastníka stavby
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
- Kolaudačné rozhodnutie
- V prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, doložiť doklad o vlastníctve k budove (kúpna zmluva, dedičské konanie, darovacia zmluva atď.)
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) – FO
Povinné prílohy
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) - FO
Povinné prílohy
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) - PO
Povinné prílohy
- nájomná zmluva, pokiaľ pozemok, na ktorom sa stavba nachádza nie je vo vlastníctve vlastníka stavby
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
- Kolaudačné rozhodnutie      
- V prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, doložiť doklad o vlastníctve k budove (kúpna zmluva, dedičské konanie, darovacia zmluva atď.)
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)

Žiadosť o určenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) – PO – pozor tu sú vymenené prílohy určenie zrušenie
Povinné prílohy
- nájomná zmluva, pokiaľ pozemok, na ktorom sa stavba nachádza nie je vo vlastníctve vlastníka stavby
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
- Kolaudačné rozhodnutie      
- V prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, doložiť doklad o vlastníctve k budove (kúpna zmluva, dedičské konanie, darovacia zmluva atď.)
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)


Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) - PO
Povinné prílohy
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) - PO
Povinné prílohy
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)

Žiadosť o vydanie potvrdenia súpisného čísla, orientačného čísla a veku stavby - PO
Povinné prílohy
- Kolaudačné rozhodnutie, prípadne Stavebné povolenie
Nepovinné prílohy
- Kúpno-predajná zmluva, Osvedčenie o dedičstve, Darovacia zmluva - predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
* V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pre rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ) - na pozemku ( ) - v katastrálnom území ( ) a stavebníkom stavby bol ( )

Formuláre

Zobraziť filter
PopisDruh stavbyAdresaobec
Rodinný domjednobytové budovySnežnická cesta 2/1Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 7/92Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 8/90Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 10/86Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 11/84Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 17/70Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 20/64Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 24/56Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 27/50Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 30/44Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 31/42Žilina
Rodinný domjednobytové budovyBrodno 33/33Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 36/32Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 37/30Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 38/28Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 39/26Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 43/18Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 46/10Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 47/8Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZábrežná 48/6Žilina
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu