Poskytovanie nenávratných dotácií

Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytovať nenávratné dotácie prostredníctvom grantového systému rozpočtu mesta. Je poskytovaná v oblastiach:
- kultúry,
- športu,
- školstva,
- životného prostredia,
- sociálnych vecí.

Väčšina takýchto dotácií je poskytovaná prostredníctvom grantových komisií, ktore posudzujú všetky predložené žiadosti a projekty a rozhodnú o pridelení finančých prostriedkov.

Legislatíva

VZN č. 5/2015
VZN č. 2/2012

Prílohy

Žiadosť o grantovú dotáciu mesta Žilina – grantový formulár
Povinné prílohy
- Doklady preukazujúce oprávnenosť osoby, uvedenej ako štatutár, konať v mene organizácie, napr. výpisom z príslušného registra, ak sa doň žiadateľ zapisuje, zakladateľskou listinou, stanovami a pod.,
- Čestné prehlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nemá nedoplatky voči Mestu Žilina, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze ani reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o dotáciu mesta Žilina – podpora športových klubov
Povinné prílohy
- Doklady preukazujúce oprávnenosť osoby, uvedenej ako štatutár, konať v mene organizácie, napr. výpisom z príslušného registra, ak sa doň žiadateľ zapisuje, zakladateľskou listinou, stanovami a pod.,
- Čestné prehlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nemá nedoplatky voči Mestu Žilina, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze ani reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o dotáciu primátora mesta ŽilinaPovinné prílohy
Bez príloh

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Povinné prílohy
- Kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku.
- Kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti.
- Kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie.
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o dotáciu mesta Žilina - Inštitucionálna podpora
Bez príloh

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 19.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu