Predaj nebytových priestorov obce

Odpredaj nebytového priestoru podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, pričom sa v zásade postupuje obchodnou verejnou súťažou, dražbou alebo ponukovým konaním (tzv, priamym predajom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne trojpätinovou väčšinou mestské zastupiteľstvo.

Legislatíva

Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení č. 2/2011, 16/2012 a 12/2013

Poplatky

úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje, správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra

Prílohy

Žiadosť o odpredaj nebytového priestoru – FO aj PO
Povinné prílohy
- Nájomná zmluva
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu