Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Prenájom nehnuteľného majetku mesta sa môže uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo ponukového konania (tzv. priamy prenájom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Legislatíva
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení č. 2/2011, 16/2012 a 12/2013

Poplatky
úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje

Prílohy
Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku (Pozemky) – FO aj PO
Povinné prílohy
- Snímka s katastrálnej mapy s označením žiadaného prenájmu (prípadne geometrický plán)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu