Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Mesto prideľuje byty osobitného určenia alebo byty v dome osobitného určenia v prípade, ak takéto zariadenia vlastní.

Bytom osobitného určenia je :
  • byt určený na bývanie pre vymedzený okruh osôb (bezbariérové byty pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, naturálne byty pre osoby vykonávajúce verejnú funkciu, diplomatické byty pre osoby požívajúce diplomatické výsady a imunity, byty pre pestúnov a deti zverené do pestúnskej starostlivosti),
  •  byt nachádzajúci sa v dome s bytmi určenými výlučne na výkon opatrovateľskej služby, byt v dome určenom výlučne na bývanie duchovných cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Legislatíva :
Zákon č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN mesta Žilina č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 24.11.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu