Predaj bytových priestorov obce

Mesto, ako vlastník a správca majetku /správca ŽILBYT, s.r.o./, môže predávať bytové priestory patriace obci, v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia a zákona. Predať nie je možné byty, ktoré boli vybudované prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a ku dňu podania žiadosti nebol úver zo ŠFRB splatený v celej sume. Pri predaji bytu sa postupuje v zmysle zákona a znaleckého posudku. Bytový fond mesta je spravovaný prostredníctvom spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ktorá je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou mesta všade tam, kde má mesto viac ako 51%tný podiel na majetku bytového domu, resp. tam, kde o tom rozhodla väčšina vlastníkov bytov.

Poplatky :
V zmysle platného VZN

Legislatíva :
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov
Vyhláška MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č.150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
VZN č.14/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina
VZN č.13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 24.11.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu