Predaj hnuteľného majetku obce

Mesto ako vlastník a správca majetku môže predávať hnuteľný majetok Mesta v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia. Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci presahuje 3500,- €, rozhoduje o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti mestské zastupiteľstvo. Odpredať je možné len taký hnuteľný majetok, ktorý v zmysle platného VZN, bol označený za prebytočný majetok a bol schválený jeho odpredaj. Takýto majetok je možné odpredať za cenu rovnajúcu sa znaleckému posudku, resp. vyššiu.

Legislatíva
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu