Povoľovanie ohňostrojových prác

Ohňostrojové práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely. V rámci tejto služby mesto schvaľuje alebo zamieta organizáciu ohňostrojov fyzickými a právnickými osobami.

Legislatíva
Zákon NR SR č. 314/2015 o ochrane pred požiarmi,
Zákon NR SR č. 331/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii,
VZN 20/2011 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny, ktorým sa dopĺňa VZN 15/2009,
Nariadenie vlády 70/2015 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trh

Prílohy
Žiadosť o povolenie vykonania ohňostrojových prác – PO aj FO
Povinné prílohy
Fotokópie preukazov zúčastnených odpaľovačov
Nepovinné prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu