Elektronická úradná tabuľa obce

Elektronická úradná tabuľa je služba pre občana a je kópiou úradnej tabule povinnej zo zákona. Mesto vedie elektronickú tabuľu na svojom portáli. Úradná tabula je hlavným a často jediným prostriedkom, akým spôsobom Mesto, alebo iný štátny orgán komunikuje s občanmi o svojej činnosti. Jedná sa o zákonné povinnosti o informovaní občanov, keď Mesto, či iný štátny orgán o svojej činnosti informovať musí a zákon mu presne prikazuje v akej forme a na akú dobu musí príslušné informácie zverejniť. Zverejňujú sa verejné vyhlášky od verejnej správy, štátnej správy a iných štátnych orgánov. Podľa zákona o správnom konaní doručujeme verejnou vyhláškou aj zásielky pre adresátov, ktorých pobyt je neznámy. Verejnou vyhláškou sa taktiež doručuje pošta občanom SR s trvalým pobytom iba Žilina.

Legislatíva

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

spôsobom v mieste obvyklým - 15 dní, prípadne iná daná osobitným predpisom

Prílohy

Bez príloh

Odvolanie mimoriadnej situácie - Žilina Vranie

(2111) Odvolanie mimoriadnej situácie - Žilina Vranie

Čítať viac šipka

Odvolanie mimoriadnej situácie - Žilina Záriečie

(2110) Odvolanie mimoriadnej situácie - Žilina Záriečie

Čítať viac šipka

Rozhodnutie č. 121/2019-23921/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)

(2109) Rozhodnutie č. 121/2019-23921/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)

Čítať viac šipka

Rozhodnutie č. 121/2019-23921/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)

(2108) Rozhodnutie č. 121/2019-23921/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu