Poskytovanie prepravnej služby

Prepravná služba je sociálna služba, ktorú obec/mesto poskytuje:
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ,,ŤZP“), ktorá je odkázaná na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje:
  • posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
  • nepriaznivý zdravotný stav fyzickej osoby sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poplatky

  • v zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
Vytvorené: 7.9.2020 | Naposledy aktualizované: 7.9.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu