Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Mesto zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb
- Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spoluprácia s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode,
- Mesto vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode,
- Mesto zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom. (zverejnený na web stránke mesta a na stránke sociálne služby mesta Žilina)

Legislatíva

Zákon č. 444/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
VZN mesta Žilina č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu