Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Mesto, v rámci svojej kompetencie, poskytuje finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú určené :
 - dopravu do a z centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené
-  jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
-  príspevok akreditovanému subjektu, ktoré nie je centrom a právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona.

Mesto môže poskytnúť aj jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a to v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestá, v rámci vlastných všeobecných záväzných nariadení, môžu poskytovať aj a iné finančné príspevky na sociálnu oblasť.

Legislatíva :
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších platných právnych predpisov
Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
VZN č.12/2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu