Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka, ktorá je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov  domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, môže obec/mesto poskytnúť v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce.

Legislatíva :
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších platných právnych predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu