Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba :
  • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby /ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III./
  • fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na sociálnu službu v zariadení - na určitý počet hodín, počas pracovného dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje :
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie.
Miesto poskytovania sociálnej služby :
„Denný stacionár - Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina“
E-mail: stacionar.vlcince@gmail.com

Poplatky :
  • v  zmysle  platného VZN mesta Žilina
Legislatíva :
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu