Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :
  • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby /ak jej stupeň odkázanosti je najmenej IV./
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Miesto poskytovania sociálnej služby :
„ÚSMEV - ZPS,  Osiková 26, Žilina“.

Sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov :
A) odborné činnosti :
- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
- sociálne poradenstvo,    
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
B) obslužné činnosti :
- ubytovanie
- stravovanie
- pranie
- žehlenie
- údržba bielizne a šatstva
C) ďalšie činnosti :
- úschova cenných vecí
- poskytovanie osobného vybavenia
- zabezpečovanie záujmovej činnosti.
 
Poplatky :
  • v zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
Legislatíva :
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu