Poskytovanie stravovania v jedálni

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá :
  • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
  • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
  • dovŕšila dôchodkový vek.
Miesto poskytovania podpornej sociálnej služby :
A, Jedáleň-Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
B, Jedáleň-Lichardova 44, 010 01 Žilina
C, Výdajňa stravy-Denné centrum, A.Kmeťa 38, 010 01 Žilina
D, Výdajňa stravy-Denné centrum, Dedinská 1, 010 01 Žilina.

Poplatky :
  • v zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
Legislatíva
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu