Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Základné sociálne poradenstvo spočíva v posúdení povahy a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo je zamerané:
- na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii / posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
- na poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia príslušného problému  /podľa potreby aj   ďalšie odporúčania /
- na sprostredkovanie ďalšej vhodnej odbornej pomoci.

Legislatíva
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších platných právnych predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu