Požičiavanie zdravotných pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:
  • s ťažkým zdravotným postihnutím
  • s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje používanie konkrétnej zdravotnej na pomôcky.
Pomôcka sa môže požičiavať na vopred dohodnutý čas, najdlhšie však do :
  • zabezpečenia pomôcky na základe zdravotného poistenia
  • zabezpečenia pomôcky formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
 
V rámci Mesta Žilina momentálne poskytuje tento druh sociálnej služby :
Diecézna charita Žilina , Predmestská 12, 010 01 Žilina
Kontakt : Mgr.Žideková Zuzana
Tel. +421904234 464, e-mail : chsr.za@gmail.com

Legislatíva
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu