Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia

Na základe podnetu na likvidáciu nepovolenej skládky odpadu, po zistení majiteľa pozemku na ktorom sa nelegálna skládka nachádza, je vyzvaný majiteľ pozemku na odstránenie odpadu zodpovedajúcim spôsobom s určením termínu odstránenia.

Legislatíva

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Prílohy

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu - FO
Povinné prílohy
- Kópia katastrálnej mapy s lokalizáciou
Nepovinné prílohy
- fotodokumentácia
- list vlastníctva

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu - FO
Povinné prílohy
- Kópia katastrálnej mapy s lokalizáciou
Nepovinné prílohy
- fotodokumentácia

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu