Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Mesto informuje o sociálnych zariadeniach v rámci svojej pôsobnosti :
- prostredníctvom web stránky mesta / na stránke https://www.socialne.zilina.sk/register-socialnych-sluzieb/
- v Klientskom centre MsÚ Žilina

Legislatíva :
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.36/2005 Z.z. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
Zákon č.369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších platných právnych predpisov
VZN č. 12/2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina
VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu