Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia Žilina je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Na jej čele stojí náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
 
Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. V apríli roku 1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť svoje úlohy. Už v roku 1992 tvorilo mestskú políciu 44 príslušníkov. Prvým sídlom útvaru bol objekt mestského úradu v Dome odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného inšpektorátu na ul. Veľká Okružná. V roku 2002 sa policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na ul. Hollého, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes.
 
V súčasnosti zamestnávateľ Mesto Žilina zamestnáva 88 príslušníkov a po 30 rokoch vývoja je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným, policajno-bezpečnostným orgánom mesta. Sledujúc efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta, sú príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej 24 hodinovej prevádzky v 12 hodinových zmenách, pričom plnia úlohy v štyroch územných obvodoch v zmysle rajonizácie mesta. Ide o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti prevencie atď. Neoddeliteľnou súčasťou činností je aj spolupráca so zložkami Policajného zboru, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej a štátnej správy.

Legislatíva
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Link pre viac informácií
http://www.mpza.sk

 

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie pri Zbyňove

Čiastočná uzávierka potrvá od 7. do 22. decembra 2020.

Čítať viac šipka

Všetky kontaktné pracoviská MV SR sú od dnešného dňa až do odvolania zatvorené

Počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov).

Čítať viac šipka

Cudzinecká polícia nebude vybavovať klientov do 30. októbra

Pracoviská cudzineckej polície nebudú od 26. do 30. 10. vybavovať žiadnych klientov.

Čítať viac šipka

Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na nedohodnuté návštevy pracovísk MV SR

Návštevy klientskych centier a oddelení dokladov nepatria do výnimiek zo zákazu vychádzania.

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu