Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia Žilina je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Na jej čele stojí náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
 
Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. V apríli roku 1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť svoje úlohy. Už v roku 1992 tvorilo mestskú políciu 44 príslušníkov. Prvým sídlom útvaru bol objekt mestského úradu v Dome odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného inšpektorátu na ul. Veľká Okružná. V roku 2002 sa policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na ul. Hollého, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes.
 
V súčasnosti zamestnávateľ Mesto Žilina zamestnáva 88 príslušníkov a po 30 rokoch vývoja je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným, policajno-bezpečnostným orgánom mesta. Sledujúc efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta, sú príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej 24 hodinovej prevádzky v 12 hodinových zmenách, pričom plnia úlohy v štyroch územných obvodoch v zmysle rajonizácie mesta. Ide o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti prevencie atď. Neoddeliteľnou súčasťou činností je aj spolupráca so zložkami Policajného zboru, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej a štátnej správy.

Legislatíva
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Link pre viac informácií
http://www.mpza.sk

 

Príslušníci Policajného zboru vykonávajú intenzívne náhodné kontroly pri vstupe na územie Slovenska,

Od pondelka 5. júla 2021 je Slovenská republika v II. fáze a riadi sa systémom Alert, čo znamená, že sú zavedené náhodné, avšak intenzívne, kontroly dodržiavania...

Čítať viac šipka

Od utorka 8. 6. 2021 dochádza k zmenám na hraniciach

Na základe vývoja bezpečnostnej a epidemickej situácie na území Slovenskej republiky a v susedných štátoch bude Policajný zbor aj naďalej zmierňovať náhodné kontroly...

Čítať viac šipka

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku na ceste I/60 v k. ú. Žilina – Nemocničná ulica

Polícia upozorňuje motoristov na čiastočnú uzávierku cesty I/60 v katastrálnom území Žilina v úseku Nemocničná ulica. Pôjde o čiastočnú uzávierku, pričom premávka bude v...

Čítať viac šipka

Polícia radí – Pozor na podvodné telefonáty

V posledných dňoch polícia zaznamenala niekoľko prípadov tzv. voice phishingových telefonátov (vishing), ktoré boli zamerané na klientov viacerých bánk pôsobiacich na...

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu